Testamente

Et testamente regulerer, hvad der skal ske med ens formue ved dødsfald.

Det er en udpræget misforståelse, at testamentet også regulerer forhold, mens man er i live –fx ved samlivsophævelse/skilsmisse.

Et testamente regulerer således alene, hvad der skal ske efter man er gået bort, og udarbejder man ikke et testamente, vil dødsboet stringent skulle opgøres efter den til enhver tid gældende arvelov.

Det bør derfor overvejes, hvorvidt man synes, det er hensigtsmæssigt, at dødsboet bliver opgjort som ovenfor anført, og man bør modtage grundig rådgivning herom – om ikke andet, så for at tage stilling til, hvorvidt der er et behov for forebyggelse af problemer for ens efterladte.

Ved nogle familieformer er det særligt relevant at oprette et testamente – her tænkes specifikt på; ugifte samlevende, gifte med børn, sammenbragte familie samt forhold, hvor den ene part er insolvent.

Ugifte samlevende

Det er en udpræget misforståelse, at ugifte samlevende arver hinanden efter to års samliv – dette er ikke tilfældet. Samlevende opnår aldrig arveret efter hinanden medmindre der udarbejdes et testamente.

Det er muligt for samlevende at udarbejde et udvidet samlevertestamente, hvilket bevirker, at man arver hinanden, som var man ægtefæller – alene med enkelte undtagelser. Af disse undtagelser er den væsentligste, at man ikke vil kunne hensidde i uskiftet bo. Ejer man fast ejendom sammen, er det således særligt vigtigt at oprette et testamente, da værdien af afdødes ejerandel af ejendommen ellers vil tilfalde dennes arvinger. Dette vil typisk være afdødes børn eller forældre.

Ovenstående kan være uhensigtsmæssigt, da man vil være nødsaget til at frikøbe ejendommen fra dødsboet. Herudover har man ofte et ønske om, at samleveren skal arve formuen, hvis man afgår ved døden. Dette gælder særligt, hvis man kun har fælles børn, da det således er centralt, at arven til disse ikke straks vil skulle udredes men derimod begrænses og udsættes til længstlevende afgår ved døden.

Gifte med fællesbørn

Hvis man er gift og har fælles børn, vil halvdelen af første afdødes bo skulle tilfalde længstlevende ægtefælle, mens den anden halvdel vil skulle tilfalde første afdødes børn. For at undgå, at længstlevende kommer i økonomiske problemer, vil det typisk være et ønske, at begrænse arven til børnene mest muligt, så børnene først arver, når længstlevende afgår ved døden.

Forhold med dine, mine og vores børn

Er man en sammenbragt familie, hvor en eller begge forældre har børn fra tidligere forhold og evt. også har børn sammen, er det vigtigt at modtage grundig rådgivning omkring arvens fordeling. Bliver der ikke taget stilling til arvens fordeling, kan det komme til at bero på tilfældigheden, hvilke børn, der kommer til at arve mest – samt hvordan arven fordeles.

Vil man sikre den ønskede fordeling af arven efter ens konkrete økonomiske forhold, er det vigtigt at søge rådgivning om ens situation, og sætter advokaten grundigt ind i de økonomiske forhold samt øvrige familieforhold mv. Det vil altså indebære stor risiko, hvis man med disse familieforhold ikke forholder sig til arvens fordeling.

Den ene part er insolvent

Er den ene part i et ægteskab insolvent, vil det være en god ide, at den insolvente part giver et arveafkald til fordel for børnene. Har den insolvente part arvet et beløb efter sin ægtefælle eller andre, vil den insolvente parts kreditorer kunne søge sig fyldestgjort i arven. Dette vil i langt de fleste tilfælde være uhensigtsmæssigt, og der bør derfor oprettes et testamente.

Generelt

I alle ovennævnte familieformer er der en række forhold, som man bør overveje samt tage stilling til under oprettelsen af et testamente. Fx skal der være særeje for henholdsvis længstlevende ægtefælle/samlever og børn.

Herudover bør der tages stilling til særejetype, da lovgivningen giver mulighed for en række forskellige særejetyper, som du i forbindelse med udarbejdelse af et testamente naturligvis bør modtage grundig rådgivning omkring.

Skal et testamente ændres og tilbagekaldes fx hvis samlivet ophører.

Man bør også overveje, hvorvidt der skal tilføjes et børnetestamente, som er en bestemmelse i testamentet, der tager stilling til, hvad der skal ske ved begge forældres død. Hermed har man mulighed for at påvirke beslutningen om, hvor ens barn/børn skal bo hvis begge forældre er væk, og hvem der skal tage vare på barnet/børnene.

Der er flere forhold, som bør drøftes med en erfaren advokat i forbindelse med udarbejdelsen af testamentet.

Pensioner og forsikringer

Det er særligt centralt i forbindelse med udarbejdelse af et testamente, at man tager stilling til, hvad der skal ske med pensions- og forsikringsforhold i tilfælde af død. Det skal overvejes, om der er behov for indsættelse af begunstigelsesklausuler i pensioner og forsikringer – eller hvorvidt man er dækket tilstrækkeligt ind ved de standardregler, der er gældende på området.

Pensioner og forsikringer går som udgangspunkt uden om dødsboet – og går altså til den, som fremgår af begunstigelsesklausulen eller til den afdødes nærmeste pårørende. Pensioner og forsikringer vil således ikke indgå i dødsbodelingen og vil ikke være omfattet af delingsmåden, som er opgjort i et eventuelt testamente.

Advokatbistand

I forbindelse med udarbejdelse af et testamente er det vigtigt, at man benytter sig af en erfaren familie- og arveretsadvokat, som kan bistå og rådgive omkring testamentes indhold, således at man sikrer sig at egne ønsker er i overensstemmelse med det, som konkret bliver skrevet.

INDSIGT står altid gerne til rådighed for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag, så dine muligheder kan blive afdækket, inden sagen igangsættes.

Du er velkommen til at kontakte Kristian pr. telefon; 53546560 eller pr. mail; kristian@advokatfirmaetindsigt.dk. Du kan ligeledes kontakte Kristians sekretær, Mette Veggerby Sørensen, på telefon; 88444030 eller pr. mail; mette@advokatfirmaetindsigt.dk, for at aftale et telefonmøde.