1. Forretningsbetingelser

Med mindre der er indgået anden skriftlig aftale, er disse betingelser gældende for al rådgivning ydet af Advokatfirmaet INDSIGT v/Kristian Regnar Pedersen.

2. Anerkendelsesbrev

Ved modtagelsen af en sag modtager alle ikke-erhvervsdrivende klienter et anerkendelsesbrev, hvor opgavens omfang i videst mulig omfang beskrives.

3. Honorar

Fastsættelsen af salær sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler herfor og fastsættes som udgangspunkt efter den medgåede tid, der er brugt på opgaven, graden af påkrævet specialistviden, størrelsen af de involverede værdier, opgavens vigtighed for klien-ten, det opnåede resultat og det forbundne ansvar i forbindelse med opgavens løsning.
Forbrugere vil altid modtage et honoraroverslag, samt oplysning om de forventede udlæg og afgifter, ligesom INDSIGT så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede salær forventes at overstige overslaget.

Erhvervsklienter vil alene på opfordring modtage et overslag over honorarfastsættelsen i den konkrete sag.
Normalt udsteder vi en faktura, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver (over en måned) a conto-afregnes med kortere eller længere intervaller, oftest hver måned, medmindre andet er aftalt.

Hvis INDSIGT modtager forudbetaling for salær, udlæg eller omkostninger, indsættes sådanne beløb på vores klientkonto. Beløbene inklusive eventuelle indvundne renter anvendes til udligning af kommende fakturaer eller omkostninger, medmindre andet aftales.

INDSIGT kræver som udgangspunkt forudbetaling af udlæg og omkostninger – og som hovedregel forudbetaling af salær.

Ud over vores salær debiteres klienten for eventuelle nødvendige omkostninger i forbindelse med den udførte bistand. Eventuelle udlæg faktureres separat eller medtages i den næste salærfaktura.

4. Betalingsbetingelser

Netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter og der påløber rykkergebyr fra forfaldsdato i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

5. Klientmidler

Alle klientmidler, der betros INDSIGT, forvaltes efter Advokatsamfundets og retsplejelovens regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med

Advokatsamfundets regler.

6. Persondata og fortrolighed

Klienten er forpligtet til at oplyse sine nødvendige personoplysninger i forbindelse med sagens oprettelse. Samt legitimere sig ved fremvisning af pas eller kørekort og sygesikringsbevis, når dette er nødvendigt og påkrævet.

Alle oplysninger vi modtager bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven og reglerne om GDPR.

7. Ansvar

INDSIGT er ansvarlig for, at den leverede rådgivning er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. INDSIGT eller de enkelte medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, good-will, mv.

8. Forsikring

Vi er ansvarsforsikret i CNA Insurance Company (Europe) S.A., Hammerensgade 6, 1, 1267 København K, Danmark-

9. Arkivering

Som hovedregel opbevarer vi alle sagsakter på arkiv i fem år regnet fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest i forbindelse med sagens afslutning.

10. Rådgivningens varighed

Vores rådgivning fortsættes indtil sagen er endeligt afsluttet, medmindre klienten forinden skriftligt opsiger samarbejdet, hvis beta-lingsfristen i en faktura udstedt af INDSIGT er overskredet i betydelig grad, hvis der indtræder insolvens hos klienten, eller hvis kli-entens interesser skønnes bedst tjent med, at rådgivningen ophører.

11. Indskydergaranti begrænsning

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dæk-ningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i Jutlander Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i dette pengeinstitut.

12. Klager

Hvis der opstår en situation, hvor rådgivningen ikke lever op til klientens forventning, beder vi om, at der rettes henvendelse til den sagsansvarlige partner med henblik på en intern vurdering af sagen og et efterfølgende forsøg på at finde en hensigtsmæssig løsning med klienten. Vi er herudover underlagt Advokatsamfundets generelle retningslinier for behandling af klagesager.
Behandling af adfærdsklage/salærklage kan ske ved henvendelse til: Advokatnævnet, Kronprinsesse 28, 1306 København K, eller via Advokatnævnets hjemmeside på www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.

INDSIGT er ansvarlig for den udførte bistand over for klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og er an-svars- og garantiforsikret i et anerkendt selskab i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om godkendelse af æn-dringer i vedtægt for Det danske Advokatsamfund.
Ansvaret i forbindelse med juridisk bistand er dog begrænset til maksimalt DKK 2,5 mio. Den samlede erstatning, som en klient er berettiget til at modtage, kan ikke overstige DKK 2,5 mio. med hensyn til krav, som rejses i et kalenderår.

Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller an-dre former for indirekte tab.

13. Lovvalg og Værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret og behandles ved Retten i Hjørring.

Advokatfirmaet INDSIGT © 2023︳
CVR: 40592164︳
Konto nr. 9217-2075499054
Advokatfirmaet indsigt @ 2023
CVR: 40592164
Konto nr. 8142-2075499054