Ægtepagt

advokat læser juridisk tekst

Ægtepagt

En ægtepagt er den primære måde, hvorpå der kan laves en aftale mellem ægtefæller med væsentligt økonomisk indhold. Udgangspunktet i lovgivningen er, at man i forbindelse med indgåelse af ægteskab får delingsformue – tidligere kaldet fælleseje. Dette betyder, at samtlige af ens aktiver og passiver indgår i bodelingen ved såvel skilsmisse som død.
Ægtepagten regulerer forholdene i forbindelse med en skilsmisse – hvor forholdene i forbindelse med død reguleres ved oprettelse af et testamente. Det kræver enighed at oprette en ægtepagt, idet det som ovenfor anført er en aftale. En ægtepagt kan oprettes både før og efter ægteskabets indgåelse. Såfremt der er et ønske om at opnå et særeje, anbefales det dog, at ægtepagten oprettes før et nært forestående bryllup, idet dette er den eneste sikkerhed for, at ens ægtefælle vil underskrive.

Hvornår oprettes en ægtepagt

Typiske situationer, hvor man kan ønske særeje er:

  • hvis man er meget stærkt stillet økonomisk,
  • hvis den ene part har arvet et meget stort beløb,
  • hvis den ene part er virksomhedsejer eller lignende.
  • Der er naturligvis mange andre situation, hvor en ægtepagt kan være relevant.

Særejetyper

Der er i lov om ægtefællers økonomiske forhold tre særejetyper, som er lovlige. Disse er skilsmisse særeje, fuldstændig særeje samt kombinationssæreje.

Skilsmisse særeje

betyder, at det, som man har valgt at gøre til særeje i ægtepagten, ikke skal deles i forbindelse med skilsmisse – men at det bliver til delingsformue i tilfælde af død.

Fuldstændig særeje

betyder, at det, som man har valgt at gøre til særeje i ægtepagten, hverken deles i forbindelse med skilsmisse eller død.

Kombinationssæreje

betyder, at man kan aftale i ægtepagten, at første afdødes ejendele skal være delingsformue, mens længstlevendes ejendele skal være særeje.

Begrænsninger

For så vidt angår oprettelse af en ægtepagt er der også en række begrænsninger for, hvad der kan bestemmes. Man kan således alene bestemme følgende:

  1. Genstandssæreje – Hvor flere aktiver gøres til særeje. Fx en fast ejendom, hvor særejet alene vedgår dette ene aktiv.
  2. Erhvervelsessæreje – kan etableres efter hvordan eller hvornår ægtefællen har erhvervet sin del af formuen. Dette bliver således ofte brugt til at lave aftale om, at indtægt før ægteskabets indgåelse skal være særeje.
  3. Brøkdelssæreje – hvor ægtefællerne aftaler, at en brøkdel eller en procent af en ægtefælles formue skal være særeje, hvilket alene betyder, at en del af formuen ligeledes bliver til delingsformue.
  4. Sumsæreje – hvor ægtefællerne aftaler, at et beløb af friværdien i et aktiv skal være særeje.
  5. Sumdeling – hvor ægtefællerne aftaler, at alt hvad man ejer, skal være særeje med undtagelse af et bestemt beløb eller værdien af et aktiv.

Det skal bemærkes, at der kan ske regulering af sumsæreje og sumdeling, så det hele tiden svarer til nutidsværdien, da reguleringen kan ske efter nettoprisindekset.

Ved sumdeling kan der ligeledes ske en optrapning i enten procent eller ved et konkret beløb pr. år – ligesom der ved særeje generelt kan aftales en aftrapning af særejet.

Som det fremgår af ovenstående, kan det være kompliceret at vælge den rigtig type særeje, og det er derfor vigtigt at modtage grundig rådgivning herom.

Advokatbistand

Det er advokatens rolle i forbindelse med oprettelse af en ægtepagt, at rådgive om de forskellige særejetyper samt rådgive omkring, hvordan der kan udarbejdes en løsning, som tilgodeser begge ægtefæller mest muligt ud fra de ønsker, som bliver skitseret.

Da visse ægtepagter kan have stor kompleksitet, er det vigtigt at der vælges en specialiseret advokat til løsning af opgaven.

INDSIGT står altid gerne til rådighed for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag, så dine muligheder kan blive afdækket, inden sagen igangsættes.

Du er velkommen til at kontakte Kristian pr. telefon; 53546560 eller pr. mail; kristian@advokatfirmaetindsigt.dk. Du kan ligeledes kontakte Kristians sekretær, Mette Veggerby Sørensen, på telefon; 88444030 eller pr. mail; mette@advokatfirmaetindsigt.dk, for at aftale et telefonmøde.

Kontakt INDSIGT

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Advokatfirmaet INDSIGT © 2023︳
CVR: 40592164︳
Konto nr. 9217-2075499054
Advokatfirmaet indsigt @ 2023
CVR: 40592164
Konto nr. 8142-2075499054