Forældremyndighed

advokat besvarer opkald

Forældremyndighed

Når et par går fra hinanden, er udgangspunktet altid, at der bevares fælles forældremyndighed over fælles, umyndige børn.

Behandling i Familieretshuset

Såfremt man i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophævelse ikke længere ønsker fælles forældremyndighed, er der mulighed for gennem Familieretshuset at lave en aftale om, at den ene forælder skal have forældremyndigheden.

Er der uenighed om forældremyndighedsproblematikken – om den fælles forældremyndighed skal ophæves eller om der skal etableres fælles forældremyndighed – skal sagen indgives til Familieretshuset, som herefter behandler sagen.

I forbindelse med behandling af sagen vil forældrene blive indkaldt til et møde i Familieretshuset med henblik på at opnå et forlig. Barnet/børnene kan evt. blive indkaldt til en børnesamtale i Familieretshuset. Denne børnesamtale kan finde sted, hvis barnet/børnene er ca. 7 år eller derover.

Det er vigtigt, at forældrene er opmærksomme på, at Familieretshuset ikke har afgørelseskompetence i sager efter forældreansvarsloven, som vedrører forældremyndighed. Dette betyder, at såfremt der ikke opnås enighed i Familieretshuset, vil sagen skulle oversendes til Familieretten. Familieretten er beliggende ved Byretten i den retskreds, hvor barnet har bopæl.

Fri proces

Når sager om forældremyndighed oversendes til Familieretten, er det muligt at få beskikket en advokat, såfremt man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Bliver det aktuelt rådgiver INDSIGT naturligvis yderligere om mulighederne for fri proces – også gerne inden sagen igangsættes.

Retshjælp

Der kan ikke opnås retshjælp til sager om forældremyndighed gennem eget forsikringsselskab.

Behandling i Familieretten

Sager i Familieretten kan behandles på flere forskellige måder, og der inddrages ofte en børnesagkyndig i denne sagsbehandling. Dette er gældende, både når sagerne bliver forsøgt løst ved indgåelse af forlig mellem forældrene, og når der er ønske om, at sagerne bliver afgjort ved retten.

I forbindelse med sager ved Familieretten vil barnet/børnene, hvis det/de er ca. 7 år eller derover, stort set altid blive hørt omkring deres holdninger og ønsker. Herudover har retten mulighed for at igangsætte yderligere foranstaltninger – f.eks. børnesagkyndige undersøgelser – hvis den vurderer, at det er nødvendigt at belyse forholdene omkring børnene yderligere.

Herudover vil den enkelte forælder altid have mulighed for at give udtryk for sin holdning til sagen. Dette kan ske ved enten et egentligt retsmøde eller en retsmægling.

INDSIGT rådgiver naturligvis gerne om de forskellige behandlingsmåder, og hvilken/hvilke vi anbefaler i netop din konkrete situation.

Hvornår har man fælles forældremyndighed?

Er forældrene gift eller registrerede partnere anses manden som værende far til barnet/børnene. Er den registrerede partner en kvinde anses denne som værende medmor.

Dette udgangspunkt gælder dog ikke, hvis forældrene er separeret ved barnets/børnenes fødsel, eller hvis moren har haft en anden ægtefælle indenfor de seneste 10 måneder.

Er forældrene ikke gift eller registrerede partnere opnås den fælles forældremyndighed ved forældrenes underskrift af en omsorgs- og ansvarserklæring.

Advokatbistand

Såfremt sagen overgår til Familieretten kan der, som beskrevet ovenfor, eventuelt opnås fri proces. Der kan som udgangspunkt ikke opnås økonomisk dækning af omkostninger til advokatbistand i forbindelse med behandling af sager i Familieretshuset.

INDSIGT står altid gerne til rådighed for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag, så dine muligheder kan blive afdækket, inden sagen igangsættes.

Advokat Kristian Regnar Pedersen har stor erfaring med retssager vedr. forældremyndighed og vil derfor grundigt kunne rådgive omkring stærke og svage sider i forbindelse med førelsen af din konkrete sag.

Du er velkommen til at kontakte Kristian pr. telefon; 53546560 eller pr. mail; kristian@advokatfirmaetindsigt.dk. Du kan ligeledes kontakte Kristians sekretær, Mette Veggerby Sørensen, på telefon; 88444030 eller pr. mail; mette@advokatfirmaetindsigt.dk, for at aftale et telefonmøde.

Kontakt INDSIGT

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Advokatfirmaet INDSIGT © 2023︳
CVR: 40592164︳
Konto nr. 9217-2075499054
Advokatfirmaet indsigt @ 2023
CVR: 40592164
Konto nr. 8142-2075499054